09:00 - 17:00

Nasze godziny otwarcia pon.-pt.

58 340 27 00

Zadzwoń do nas

Szukaj
 

Zastępstwo procesowe

Prawnicy Kancelarii zastępują Klientów regularnie w sporach sądowych związanych z działalnością gospodarczą na każdym szczeblu instancyjnym (w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym). Kancelaria prowadzi obecnie kilkaset spraw sądowych i sądowo-administracyjnych.

 

Oferujemy zastępstwo w postępowaniach (procesowych i nieprocesowych) przed sądami powszechnymi, polubownymi oraz organami egzekucyjnymi i administracyjnymi. Zapewniamy windykację roszczeń majątkowych zarówno w zakresie działań polubownych, jak i przez prowadzenie sprawy na etapie postępowania sądowego, aż do skierowania sprawy i reprezentowania Klientów w postępowaniu egzekucyjnym

 

Prawnicy Kancelarii mają doświadczenie również w sprawach prowadzonych przed sądami polubownymi, Trybunałem Arbitrażowym w Paryżu, Krajową Izbą Odwoławczą, a także ETPCz w Strasburgu.

 

Doświadczenie członków zespołu Kancelarii w obszarze prawa procesowego obejmuje m.in.:

 • zastępstwo w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, rejestrowych, w sprawach o ochronę konkurencji i konsumentów, o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, sprawach z zakresu prawa budowlanego,
 • postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • postepowania przed trybunałami arbitrażowymi (w tym ICC w Paryżu),
 • postępowania w sprawach ze skarg pauliańskich i sprawach przeciwegzekucyjnych (uznanie czynności dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną),
 • sprawy z zakresu ochrony własności intelektualnej i rejestracji znaków towarowych, a także innych prawa własności przemysłowej,
 • zastępstwo w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości i o wszczęcie postępowań restrukturyzacyjnych,
 • zastępstwo w sprawach z zakresu emisji obligacji i dochodzenia wierzytelności z tego tytułu,
 • zastępstwo w sprawach sporów korporacyjnych, w tym zaskarżanie i unieważnianie uchwał, a także sprawy związane z przeprowadzeniem procedury „squeez out”,
 • postępowania dotyczące procedury unikania podwójnego opodatkowania,
 • sprawy z zakresu prawa rolnego,
 • zastępstwo w sprawach dotyczących sankcji nakładanych przez organy administracji (w tym organy podatkowe, Prezesa UOKiK, Prezesa URE, Prezesa PFRON),
 • postępowania przed ETPCz w Strasburgu.
Skontaktuj się z nami
Poprzednie